เปิดเส้นทาง
สู่ความเป็นผู้นำ
Slider
Image is not available
Image is not available

ให้ BRAVE.TV ช่วยจุดประกายความคิด ปลุกความ กล้า ริเริ่มทำธุรกิจ ด้วยความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

BRAVE.TV คืออะไร

BRAVE.TV คือ รายการที่จะสร้างพลังและเติมความกล้าให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นอยากสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆสู่สังคมผ่าน เรื่องเล่าและประสบการณ์อันมีค่าที่เป็นเบื้องหลังของเส้น ทางสู่ความสำเร็จจาก เหล่าผู้กล้า ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมไปถึงผู้บริหารและนักธุรกิจชั้นนำมากมายจากหลาก หลาย สาขาอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ย่างก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจบนเส้นทางผู้กล้าแห่งโลกธุรกิจ

BRAVE.TV คือ รายการที่จะสร้างพลังและเติมความ
กล้าให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นอยากสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆสู่สังคมผ่าน เรื่องเล่าและประสบการณ์อันมี
ค่าที่เป็นเบื้องหลังของเส้น ทางสู่ความสำเร็จจาก
เหล่าผู้กล้า ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมไปถึงผู้
บริหารและนักธุรกิจชั้นนำมากมายจากหลาก หลาย
สาขาอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ย่าง
ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจบนเส้นทางผู้กล้าแห่งโลก
ธุรกิจ

ทำไมจึงต้อง BRAVE.TV

เป็นช่องทางการสื่อสารจากบุคคลหรือองค์กรที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ หลากหลายที่มีค่า ไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแนวคิดแรง บันดาลใจ ไอเดียต่างๆแก่คนทำงาน นักบริหาร ผู้สร้างสรรค์งานรุ่นใหม่ รวมไปถึงผู้ริเริ่มทำธุรกิจ
เป็นช่องทาง การนำเสนอธุรกิจ จุดเด่น ภาพลักษณ์ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถและคุณภาพ ของสินค้าและบริการสู่สาธารณะ

เป็นช่องทางการสื่อสารจากบุคคลหรือองค์กรที่พร้อม
จะแบ่งปันประสบการณ์ หลากหลายที่มีค่า ไปยังคนรุ่น
ใหม่เพื่อส่งต่อแนวคิดแรง บันดาลใจ ไอเดียต่างๆแก่คน
ทำงาน นักบริหาร ผู้สร้างสรรค์งานรุ่นใหม่ รวมไปถึงผู้
ริเริ่มทำธุรกิจ

เป็นช่องทาง การนำเสนอธุรกิจ จุดเด่น ภาพลักษณ์
ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถและคุณภาพ
ของสินค้าและบริการสู่สาธารณะ

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ข้อดีของ BRAVE.TV

 แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ออกรายการ

 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
 2. แสดงเอกลักษณ์ของธุรกิจ
 3. การแสดงแนวคิดของผู้บริหารหรือบทบาทขององค์กร
  สู่สาธารณะ ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจองค์กรในแง่บวก
 4. เป็นช่องทางการนำเสนอธุรกิจ ศักยภาพ ความสามารถ
  และคุณภาพของสินค้าและบริการสู่สาธารณะ
 5. เป็นช่องทางสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 6. มีโอกาสได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน
 7. พนักงานในองค์กรรับทราบถึงแนวคิดของผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่น
  ภูมิใจและรักในองค์กรที่สังกัด
 8. เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการ
  บริหารงาน กับผู้บริหารท่านอื่นๆ
 9. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 แก่ผู้ชม

 1. ได้รับแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำงาน และ การดำเนินธุรกิจ
 2. ได้เรียนรู้แนวทาง/เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จจาก ผู้ที่มีประสบการณ์
 3. ได้รู้จักองค์กรผ่านคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดความ
  รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 4. ได้มีโอกาสรู้จักคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ช่องทางการนำเสนอรายการสู่ผู้รับชม
Image is not available
ทางเว็บไซต์
www.brave-tv.com
Image is not available
เครือข่ายการตลาด
หลากหลายช่องทาง
Image is not available
Facebook
Image is not available
Search Engine
ที่เป็นที่นิยม
Image is not available
Image is not available
Slider

Our Clients

Arrow
Arrow
Slider
Play
Bata
Play
Space Value
Slider
BRAVE.TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ 02-714-3461
Slider
close-link